024.71000008

 1. Trang chủ
 2. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Để đồng hành với doanh nghiệp và các dự án bất động sản tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn nội tại cũng như vượt qua thách thức của thị trường; ILand Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp các dịch vụ dưới đây:

 • Phân tích, đánh giá, xử lý thông tin thị trường bất động sản và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích, đánh giá về hệ thống pháp lý của doanh nghiệp, pháp lý của các dự án của doanh nghiệp
 • Phân tích thực trạng cơ cấu cổ đông, bộ máy tổ chức nhân sự của doanh nghiệp
 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích đánh giá các dự án kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích hoạt động tài chính thông qua chỉ số thanh toán, chỉ số hoạt động, chỉ số rủi ro, chỉ số tăng trưởng tiềm năng.
 • Phân tích cơ cấu trúc nguồn vốn, cấu trúc tài sản của doanh nghiệp

Trên cơ sở đó, ILand Việt Nam tư vấn tái cấu trúc cho các doanh nghiệp dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm:

 • Tái lập chiến lược kinh doanh và kế hoạch thực hiện cho doanh nghiệp
 • Tư vấn các sản phẩm phù hợp với thị trường và tư vấn điều chỉnh cục bộ các dự án bất động sản.
 • Tư vấn điều chỉnh phù hợp các hồ sơ pháp lý của công ty và pháp lý dự án
 • Tái cấu trúc cơ cấu cổ đông và cơ cấu vốn của công ty
 • Tái cấu trúc về tổ chức bộ máy và nhân sự của công ty
 • Tái cấu trúc công ty mẹ và công ty con
 • Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Tái cấu trúc hoạt động tài chính doanh nghiệp

Đối với khách hàng cá nhân:

 • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu hóa các danh mục đầu tư;
 • Tư vấn tái cấu trúc các nguồn vốn đầu tư, đưa ra giải pháp tối ưu các nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro và áp lực tài chính cho các nhà đầu tư.
Pinterest
Instagram
Menu