024.71000008

  1. Trang chủ
  2. Đầu tư tài chính

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư tài chính vào thị trường bất động sản

ILand Việt Nam tham gia đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc có tiềm năng để niêm yết trên thị trường chứng khoán. ILand Việt Nam sẽ tham gia quản trị điều hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, tối ưu lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư.

Instagram
Pinterest
Menu